Svensk Energiutbildning

Tidigare kurser

Kurs i hur byggnaders värme- och ventilationssystem driftoptimeras genom mätning och injustering
 
 
Grundkurs om energiberäkning vid nybyggnad och renovering  
 
Energiberäkning med VIP Energy - Fördjupningskurs 
Fördjupningskurs om energiberäkning med fokus på indata för installationer
 
 
 


 
 
 
 
 
Kurs för fastighetsmäklare om arkitektur, byggnadsdetaljer och konstruktion i småhus och lägenheter
 

 
 
 
 


 
 

 
Kurs för fastighetsmäklare om energi- och inomhusklimatfrågor i småhus
 
 
 
 

Solceller 
Kurs om hur man projekterar och upphandlar energieffektiv belysning för fastigheter  

Belysning 
Kurs om solceller på byggnader, från idé till färdig anläggning  

Uppföljning av byggnaders energianvändning 
Kurs om hur man följer upp och verifierar en byggnads energianvändning med hjälp av Sveby  

Solceller i bebyggelse 
Seminarium om förutsättningar och möjligheter med solcellsinstallationer på byggnader  

Svensk Energiutbildnings Energiberäkningsdag  
Konferens med syfte att fungera som mötesplats för kunskaps- och erfarenhetsutbyte  

Så lyckas man med lågenergihus 
Seminarium med utställning om hur man bygger lågenergihus, från Miljöbyggnad till passivhusstandard  

Värmepumpar i byggnader 
Seminarium med utställning om moderna värmepumpsteknik i byggnader 

Så renoveras hus byggda 1950-1975
Seminarium om möjligheter och förutsättningar att renovera flerbostadshus från perioden
 

Praktisk energisamordning
Kurs om kvalitetssäkring av byggnaders energibehov

Svensk Energiutbildnings BBR-dag
Seminarium om hur man praktiskt hanterar de nya energikraven vid nybyggnad, ombyggnad och ändring

Miljöcertifiering i praktiken
Seminarium om hur man miljöcertifierar byggnader och vad det innebär i arbetsinsats, kostnader och nytta

Energi och inomhusmiljö för fastighetsskötare
Grundkurs om byggnaders energianvändning och inomhusklimat för fastighetsskötare och husvärdar

Så hanteras BBR:s energikrav med nya PBL
Seminarium om den nya lagstiftningens konsekvenser
för energiarbetet vid ny- och ombyggnad

Miljöklassning av byggnder
Seminarium om praktisk tillämpning av certifieringssystemen LEED,
BREEAM, GreenBuildning och Miljöbyggnad

Så bygger man lågenergihus
Seminarium och produktutställning om lågenergihus, passivhus, nära-nollenergihus och plusenergihus

Passivhus i Sverige
Seminarium om hur man bygger passivhus anpassade för svenskt klimat, regelverk och boendestandard

Praktisk energiberäkning
Grundkurs i energiberäkning vid ny- och ombyggnad
    
En kurs på temat "Kvalitetssäkring av byggnaders energibehov" 

Metodisk energieffektivisering
Ett seminarium om arbetsmetodik vid genomförandet av energibesparande åtgärder i byggnader

Termografering och tryckprovning
En kurs på temat "Kvalitetssäkring av byggnaders energibehov" 

Energiberäkning som verktyg i ny- och  ombyggnadsprocessen
En kurs på temat "Kvalitetssäkring av byggnaders energibehov"

Energisamordnare - en ny yrkeskategori
En kurs på temat "Kvalitetssäkring av byggnaders energibehov"

Energi i småhus
En utbildning om energianvändning i småhus

Så hanteras BBR:s nya energikrav
Ett seminarium om det praktiska arbetet med energifrågor i nybyggnadsprocessen

Energideklaration 2008
En konferens om energideklarering med fokus på energiexperternas praktiska arbete, fastighetsägarnas upphandling, medverkan och uppföljning samt kommunernas tillsyn.

Energi i småhus för fastighetsmäklare
En utbildning om småhus med avseende på energikostnader och energisparåtgärder

Energideklarationer i praktiken
Ett seminarium om energideklarering av byggnader

 

Ny hemsida presenteras inom kort.